25. 3. 2009

Rady právníka pro fotografy - 1.

U každé fotografie je třeba zodpovědět dvě základní otázky: za prvé jestli je možné ji pořídit a za druhé, jestli je možné ji užít. Na žádnou z obou otázek nelze dát jednoznačnou odpověď ano-ne. Každou fotografii bude třeba posuzovat ad hoc. A obě otázky také od sebe nelze zcela oddělovat.

U každé fotografie je třeba sledovat jako spojnici několika skutečností:

 • kdo fotografii pořizuje;
 • proč ji pořizuje;
 • k jakému účelu a za jakých okolností je fotografie užita;
 • jaká sdělení v sobě fotografie nese, a jakými způsoby lze tato sdělení interpretovat;
 • jaká práva mohou být fotografií porušena (co je předmětem těchto práv), jinými slovy jaký je reálný potenciál, že tato fotografie zasáhne do sféry něčích práv, a zda půjde o zásah negativní či nikoli;
 • zda existuje nějaký veřejný zájem na tom fotografii pořídit/nepořídit, užít/neužít atd.

  Rád bych rovněž upozornil na zásadu, že kde není žalobce, není ani soudce. Většina např. obchodních domů nemusí mít žádný problém s tím, že pořizujete fotky v jejich prostorách, přesto se mohou domáhat toho, abyste tak nečinil v případě, že by měly pocit, že jim Vaše fotografie mohou uškodit. Je třeba zvážit situaci a podle toho určit, zda požádáte management o povolení nebo nikoli (například při slavnostním otevření obchodního domu jistě fotit můžete. Pochybuji, že by management trval na tom, že Vám musí nejdříve vydat například písemné povolení).

  Fotografie, resp. její užití, mohou být způsobilé porušit vedle Vám dobře známých práv na ochranu osobnosti zakotvených v čl. 11 a násl. občanského zákoníku zejména následující práva:

 • právo na užívání ochranné známky (z.č. 137/1995 Sb.)
 • právo na ochranu obchodní firmy obchodní společnosti (§ 12 obchodního zákoníku, příp. § 19b občanského zákoníku)

 • právo na goodwill, dobrou pověst právnické osoby (§ 19b občanského zákoníku)

 • práva z oblasti nekalé soutěže - klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, porušení obchodního tajemství apod. (§ 41 a násl. obchodního zákoníku).

  Při pořizování fotografie může dojít zejména opět k porušení práv na ochranu osobnosti dle § 11 a násl. občanského zákoníku nebo ústavního práva na nedotknutelnost obydlí (čl. 12 Listiny základních práva a svobod).
 • 20. 3. 2009

  Proč zvyšujeme požadavky na velikost fotografií?

  Občas přijde zoufalý email od fotografa, který má svůj oblíbený digifoťák 4 Mpix, 5 Mpix a ptá se, proč neustále zvyšujeme požadavky na velikost fotografií.
  Vycházíme ze statistik, kdy 95 % prodejů tvoří fotografie do formátu A4, což je cca 3500 x 2500 pixelů = 8 Mpix. Zákazníci často volají a řeší to, že si vybrali fotku ale ta je pouze ve formátu A6 - A5 nebo necelá A4, ale oni potřebují celou A4. A zklamat jednou zákazníka znamená že bude hledat jinde a příště už nemusí znovu přijít. Proto máme plán na jeden až dva roky dopředu, jak se bude požadované množství Mpix pohybovat. V letošním roce budeme požadavek zvyšovat na necelých 6 Mpix, což je po výřezu v Photoshopu trošku větší A5 / 300 DPI. V roce 2011, tj. za dva roky, odhaduji požadavek na 8 Mpix a tam pravděpodobně s dalším zvyšováním nároků skončíme. Samozřejmě se to týká poze nově vkládaných fotografií, fotky již vložené ve fotobance zůstávají.
  Ať jdou prodeje,
  Tomáš