9. 2. 2010

Neprodávejte fotky cizích autorských děl

Fotografka nafotila v hospodě kresbičku a dala ji do Fotobanka.cz. Jaké to může mít následky? Se souhlasem Mgr. Viktora Košuta, právního zástupce agentury Dilia, zveřejňujeme tento dopis, který jsme nedávno obdrželi. Podobně mohou fotografové, kteří porušují autorská práva jiných autorů, očekávat, že je může kontaktovat autor či jeho právní zástupce.


Věc: Výzva ke stažení neoprávněně užitého výtvarného díla z internetu

Vážený pane řediteli,

Vaše společnost je dle dostupných informací provozovatelem a správcem internetové domény s názvem www.fotobanka.cz (dále jen „doména“). Na doméně je veřejnosti přístupná digitální fotografie č. 1137879, jejíž autorkou je paní V. P. (dále jen „fotografie“). Fotografie zachycuje autorské výtvarné dílo zpodobňující fiktivní literární postavu „Švejka“ (dále jen „dílo“); autorem díla je pan Josef Lada.

Jakožto zastupující agentura pana Josefa Lady ml., dědice a oprávněného nositele autorských práv majetkových po zesnulém panu Josefu Ladovi,

Vás důrazně vyzýváme k okamžitému stažení fotografie z domény

a k okamžitému upuštění od jakéhokoliv neoprávněného užití fotografie nebo jiného objektu, jehož prostřednictvím by zároveň docházelo k neoprávněnému užití díla. Dle sdělení našeho klienta, pana Josefa Lady ml., nedošlo v minulosti ani k poskytnutí souhlasu k zaznamenání díla na obrazový záznam v podobě fotografie, ani k uzavření licenční smlouvy, která by opravňovala užití díla na internetu, bez ohledu na to, zda samostatně, anebo prostřednictvím obrazového záznamu (fotografie) či jiného objektu.

V této souvislosti upozorňujeme, že nastalá situace poukazuje na evidentní a trvající porušení autorských majetkových práv našeho klienta, pana Josefa Lady ml., a zároveň porušení §12 odst. (1), §12 odst. (4), písm. a) a f) a §18 odst. (2) autorského zákona, s nároky z toho vyplývajícími dle §40 a násl. autorského zákona.

Očekáváme, že se k této věci bez zbytečného odkladu vyjádříte a naši výzvu rovněž bez zbytečného odkladu splníte. V opačném případě se náš klient nebude zdráhat uplatnit své nároky dle §40 a násl. autorského zákona soudní cestou.

S pozdravem,

Mgr. Viktor Košut
právní oddělení
DILIA, divadelní, literární,

audiovizuální agentura, o.s.


Více o problematice autorských práv se můžete dozvědět na našich seminářích Autorský zákon a jeho praktické aplikace a Fotografie: zaostřeno na prodej.

Tomáš Macek

Žádné komentáře: